اپلیکیشن

هنر درمانی با اپلیکیشن های رنگ آمیزی

از آنجایی که هنر به ابتدایی ترین شکل از دوران انسان نخستین تا به امروز با زیرشاخه های متنوعش، همواره همراه انسان بوده است، و در عصر حاضر که تکنولوژی پیوندی ناگسستنی با بشر دارد هنر نیز به این دنیا راه یافته است و از بشر فاصله نگرفته است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این

[ ادامه مطلب ]