هنر درمانی

هنر درمانی با اپلیکیشن های رنگ آمیزی

از آنجایی که هنر به ابتدایی ترین شکل از دوران انسان نخستین تا به امروز با زیرشاخه های متنوعش، همواره همراه انسان بوده است، و در عصر حاضر که تکنولوژی پیوندی ناگسستنی با بشر دارد هنر نیز به این دنیا راه یافته است و از بشر فاصله نگرفته است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این

[ ادامه مطلب ]

آرت تراپی یا هنردرمانی

هنرمندان آثار هنری خود را در شرایط روحی خاصی خلق می کنند. اگر با هنرمندی از نزدیک در ارتباط باشید حتما از وی شنیده اید که هنگام ناراحتی، استرس، عشق و یا هر احساس شدید دیگر به بساط کار هنری خود پناه می برند. یکی از دوستان مجسمه ساز تعریف می کرد وقتی که به

[ ادامه مطلب ]