art therapy

آرت تراپی یا هنردرمانی

هنرمندان آثار هنری خود را در شرایط روحی خاصی خلق می کنند. اگر با هنرمندی از نزدیک در ارتباط باشید حتما از وی شنیده اید که هنگام ناراحتی، استرس، عشق و یا هر احساس شدید دیگر به بساط کار هنری خود پناه می برند. یکی از دوستان مجسمه ساز تعریف می کرد وقتی که به

[ ادامه مطلب ]